ISSN 2657-9596
Źródło: Fundacja im. Heinricha Bölla

Kooperatywy spożywcze w UE. Lekcje dla Polski

Bartłomiej Błesznowski , Adela Gąsiorowska , Ruta Śpiewak
26 kwietnia 2023
Zapraszamy do lektury raportu „Kooperatywy spożywcze w UE. Lekcje dla Polski” wprowadzającego w tematykę kooperatyzmu, zarówno z perspektywy historycznej, jak i bieżących wyzwań. Raport powstał na podstawie badań rozwiązań organizacyjnych kooperatyw spożywczych prowadzonych w czterech krajach – na Węgrzech, w Czechach, we Włoszech i Hiszpanii w drugiej połowie 2022 r.

Druga część raportu poświęcona jest kwestiom formalno-prawnym dotyczącym działalności kooperatyw spożywczych w Polsce, której autorka odwołuje się m.in do rozwiązań z innych krajów Europejskich. W raporcie znalazły się także  rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju sektora kooperatyw spożywczych w naszym kraju, stanowiące efekt obrad grupy osób przedstawicielskich kooperatyw z całej Polski które odbyły się w listopadzie 2022 r.

„Kooperatywy spożywcze to oddolne inicjatywy – w Polsce najczęściej nieformalne, służące pozyskaniu wysokiej jakości płodów rolnych, produktów żywnościowych czy środków higieny osobistej bezpośrednio od lokalnych producentów. Kryteria dotyczące funkcjonowania danej kooperatywy, w tym i żywności sprzedawanej w obrębie danej sieci, są negocjowane w sposób demokratyczny przez członków poszczególnych organizacji. Działania kooperatyw są istotne z punktu widzenia społecznego, środowiskowego i ekonomicznego, wpisują się więc w założenia Europejskiej Strategii Zielonego Ładu. Dostawcami do polskich kooperatyw, jak wynika z badań, są przede wszystkim rolnicy ekologiczni (nie zawsze certyfikowani), a także drobni przetwórcy korzystający z lokalnych produktów, a odbiorcy-konsumenci, znając swoich dostawców, podejmują świadome decyzje zakupowe. W ten sposób już od dawna kooperatywy spożywcze wdrażają w życie cele unijnej Strategii „Od pola do stołu”, która zakłada, że wszyscy uczestnicy łańcucha żywnościowego, od producenta surowców do konsumenta końcowego, muszą odegrać rolę w tworzeniu i funkcjonowaniu zrównoważonego systemu żywnościowego. Dzięki świadomym konsumentom z tych oddolnych inicjatyw rolnictwo bezpieczne dla środowiska (m.in. rolnictwo regeneratywne) rozwija się w Polsce w sposób bardziej zrównoważony, rolnicy i rolniczki decydujący się bowiem na tego typu metody upraw i hodowli mają większą pewność zbytu. […] Cel, jaki przyświecał opracowaniu niniejszego raportu, jest dwojaki: po pierwsze chodziło o poznanie wzorów działania, jakimi kierują się kooperatywy w wybranych krajach Europy – zarówno tych, jak Czechy i Węgry, o w miarę podobnej historii najnowszej, jak i tych o nieco innej strukturze społeczno-gospodarczej i dziejach – jak Hiszpania i Włochy. Po drugie, przyjrzenie się temu, jak funkcjonują stowarzyszenia spożywcze w wybranych lokalizacjach, ma stanowić asumpt do przemyślenia sytuacji polskich kooperatyw spożywczych dzisiaj i rozwinięcie refleksji nad możliwymi ścieżkami rozwoju tego sektora. Celem badania jest zatem usprawnienie funkcjonowania kooperatyw spożywczych w Polsce i stworzenie warunków do upowszechnienia modelu kooperatywnego. Osiągnięciu tego celu ma służyć zbadanie i opisanie modeli prawnych i organizacyjnych występujących w czterech innych krajach EU, które posłużą nam za punkt odniesienia do pracy w Polsce. Zebrane informacje wesprą kooperatystów w tworzeniu kolejnych rozwiązań organizacyjnych dla sektora kooperatyw spożywczych, upowszechniania etosu i wzorca organizacji kooperatywnej” – z rozdziału „Kooperatywy w teorii”, s. 8-14.

Raport powstał w ramach projektu “Polskie kooperatywy spożywcze – ścieżki rozwoju” realizowanego przez Fundację Kooperatywy Grochowskiej we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie oraz EIT Food.

Całość do pobrania TUTAJ

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.