ISSN 2657-9596
Sierpińska Anna

Anna Sierpińska – dziennikarka
portalu „Nauka o klimacie”, popula-
tyzatorka nauki specjalizująca się w
tematyce klimatycznej, absolwent-
ka SGGW (architektura krajobrazu).