ISSN 2657-9596

Biomasa leśna równie zła jak węgiel

01/06/2021
31 maja 2021 r. 22 organizacje społeczne zaapelowały w liście do Komisarza ds. Rolnictwa UE Janusza Wojciechowskiego, aby spalanie biomasy leśnej zostało usunięte z listy źródeł energii odnawialnej w Dyrektywie o Odnawialnej Energii (Renewable Energy Directive). Lasy trzeba chronić, a nie promować ich traktowanie jako paliwa wykorzystywanego do osiągnięcia celów klimatycznych.

W ramach ogłoszonej w 2019 r. polityki Europejskiego Zielonego Ładu, Komisja Europejska zapowiedziała rewizję dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED II) w celu umożliwienia osiągnięcia nowych, podwyższonych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych Wspólnoty do 2030 i neutralności klimatycznej do 2050 r. Obecnie dyrektywa ta uznaje spalanie biomasy leśnej za zrównoważone i odnawialne źródło energii. Wytworzona tak energia jest więc zaliczana do osiągania celów Państw Członkowskich dotyczących udziału odnawialnych źródeł w ich miksie energetycznym. Jest także subsydiowana (w 2017 r. suma dotacji w 15 krajach UE przekroczyła 6.5 mld EURO ) a pierwszy akt delegowany Taksonomii UE uznaje inwestowanie w nią za działalność zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Na chwilę obecną połowa zużywanego w Unii Europejskiej drewna jest spalana. Dążenie do osiągnięcia coraz bardziej ambitnych celów klimatycznych przez palenie lasami w elektrowniach z pewnością dodatkowo podwyższy ten odsetek. Europa już raz została niemal zupełnie wylesiona na skutek nadmiernego wykorzystania biomasy leśnej na cele energetyczne. W połowie XIX w. niemal cała zachodnia część Starego Kontynentu była z tego powodu ogołocona z drzew. Dziś znów lasy są zagrożone rosnącą presją ze strony bioenergetyki – mówi Augustyn Mikos z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Spalanie biomasy leśnej nie jest neutralne klimatycznie w perspektywie czasowej w jakiej musimy podjąć zdecydowane działania, aby zatrzymać postępujący kryzys klimatyczny. Zamiana paliw kopalnych na biomasę leśną wiąże się wręcz ze zwiększeniem emisji CO2. Pozyskiwanie drewna na cele energetyczne zagraża również lasom i ich różnorodności biologicznej. W związku z tym realizacja podwyższonych celów dotyczących udziału energii z odnawialnych źródeł w miksie energetycznym Państw Członkowskich UE poprzez zwiększanie spalania biomasy leśnej stoi w sprzeczności z założeniami dotyczącymi dążenia do neutralności klimatycznej i zachowania różnorodności biologicznej wyrażonymi w polityce Europejskiego Zielonego Ładu. Skutkować będzie ona rosnącą presją na lasy oraz jeszcze większymi emisjami CO2, które powinniśmy pilnie i znacząco ograniczać.

Najprostszym rozwiązaniem tego problemu jest wykreślenie biomasy leśnej z listy odnawialnych źródeł energii w dyrektywie RED II. Ograniczy to boom na niezrównoważone wykorzystanie biomasy, jednocześnie pozwalając wykorzystywać ją w mniejszej skali i tam, gdzie jest rzeczywiście potrzebna. Należy również zaprzestać subsydiowania biomasy, a zaoszczędzone środki przeznaczyć na wsparcie prawdziwie neutralnych klimatycznie źródeł energii.

Źródło: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot


 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading