ISSN 2657-9596

Mam sen…

Radosław Gawlik
13/11/2013

W Warszawie trwa konferencja klimatyczna Narodów Zjednoczonych, a Radkowi Gawlikowi śni się niskoemisyjna Polska…

Podczas jesiennej konferencji w Warszawie rząd Polski po raz kolejny uświadomił sobie, że pozostał w Europie zupełnie sam ze swoim wetem klimatycznym.

Premier ogłasza zmianę polityki energetycznej kraju. Polska przestaje wetować unijną politykę klimatyczną – w zamian za poparcie Pakietu Klimatycznego otrzymuje wydłużony o 25 lat okres transformacji polskiej gospodarki węglowej.

W kraju wraca się do negocjowanej przez 2 lata ustawy o promocji odnawialnych źródeł energii (OZE). Administracja szybko przygotowuje strategię energetyczną kraju do roku 2050 z udziałem najbardziej aktywnych organizacji pozarządowych, związków zawodowych oraz koncernów energetycznych. Rząd i parlament przyjmują ją.

Zostaje również zasadniczo zmieniona ustawa o efektywności energetycznej. Tym razem ustawa ta zostaje uchwalona bezterminowo, wprowadza mechanizmy oszczędzania różnych rodzajów energii, kładzie wyraźny nacisk na wykorzystanie energii cieplnej.

„Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji” przygotowany w 2013 r. m.in. przez Instytut Energetyki Odnawialnej, choć w momencie przyjęcia uważany za mało realny, przynosi spodziewane rezultaty.

Rośnie rzesza prosumentów, czyli posiadaczy mikroinstalacji OZE – z poziomu 230 tysięcy w roku 2013 do 2,5 miliona w 2020. W związku z rozwojem mikroenergetyki prosumenckiej w latach 2013–2020 powstaje 54 tysięcy nowych miejsc pracy i redukujemy emisję CO2 o 75 mln ton.

Skala inwestycji oraz innowacje powodują obniżkę kosztu energii z mikroinstalacji w roku 2020 o 10 do 50%. Biorąc pod uwagę wzrost cen energii z paliw kopalnych, powoduje to uzyskanie konkurencyjności przez mikroinstalacje i możliwość wycofywania się z ich subwencjonowania. Dokonuje się demokratyzacja i rośnie konkurencja w energetyce. Miliony właścicieli uczestniczą w produkcji i konsumpcji swojej energii.

Dzięki określeniu harmonogramu budowy nowych elektrowni i elektrociepłowni oraz wyłączaniu starych stabilizuje się rynek zapotrzebowania na węgiel. Znikają hałdy magazynowane przy polskich kopalniach. Zmniejsza się import z Rosji.

Zostaje wyeliminowane powstające kolejne po gazie i ropie, uzależnienie od wschodniego sąsiada, co zwiększa bezpieczeństwo kraju. Kopalnie mogą racjonalnie planować i zmniejszać wydobycie węgla, zgodnie z wytycznymi tworzenia gospodarki niskoemisyjnej.

Rząd interesuje się zmniejszaniem emisji i energochłonności w transporcie. To drugie po energetyce źródło masowej emisji zanieczyszczeń, pogarszające zdrowie ludzi. Wspiera rejestrację i produkcję pojazdów zużywających mniej paliw, hybrydowych i elektrycznych.

W latach 2014–2020 wykorzystuje się duże fundusze UE w programach operacyjnych na wspieranie transportu publicznego i ruchu rowerowego w miastach oraz dalekobieżnego ruchu opartego na połączeniu szybkimi kolejami wszystkich miast wojewódzkich. Redukuje to istotnie ilość przejazdów samochodami, których kierowcy zamiast stać w korkach, wybierają szybszą i wygodną podróż środkami komunikacji publicznej.

Również transport samochodowy towarów masowych na duże odległości przenoszony jest na kolej. Wszystko to spowodowało zatrzymanie i odwrócenie trendu wzrostu emisji z transportu samochodowego, obserwowanego w I dekadzie XXI wieku.

Już po niecałych 10 latach ogólny bilans prowadzonej restrukturyzacji energetyki i gospodarki potwierdza słuszność uzyskanego w Polsce porozumienia. Rosną inwestycje w różnych rodzajach energetyki z preferencją dla OZE i efektywności energetycznej, spadają emisje gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza. Maleją koszty zewnętrzne – zdrowotne, gospodarcze i ekosystemowe użycia paliw kopalnych w gospodarce.

Przybywa miejsc pracy związanych z zieloną energetyką i gospodarką. Rosną obroty w handlu z krajami sąsiednimi zaangażowanymi w intensywnie rozwijane innowacyjne technologie. Nauka polska zyskuje obszary dynamicznego rozwoju, opartego również na wielostronnej wymianie międzynarodowej. Unikalne polskie technologie w tym obszarze są coraz częściej eksportowane.

Skrót tekstu, który ukaże się w grudniowym „Przeglądzie Komunalnym”.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.