ISSN 2657-9596
Fot. Piotr Nieznański, WWF

Koniec zabijania polskich rzek?

Piotr Nieznański
13/12/2019
Rewelacyjne wieści dla przyrody. Stało się. 12.12. 2019 r. na Europejskiej Konferencji Wodnej w Saragossie przedstawiciel Komisji Europejskiej potwierdził, że Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) nie będzie poddawana modyfikacjom i weryfikacji.
Ta wiadomość ma naprawdę ogromne znaczenie dla ochrony polskich rzek i jezior!

To zasługa m.in. kapitalnej roboty WWF i ponad 130 europejskich organizacji Partnerskich , które od prawie 2 lat prowadzą działania i kampanię #protectwater

Polska jest i pozostaje zobowiązana do osiągnięcia dobrego stanu wód do 2027 roku. Nasz rząd nie ma już chyba nadziei na przyzwolenie na destrukcję polskich wód, na które pewnie liczył w Komisji. Osiągnięcie celu RDW wymaga czegoś innego: mobilizacji rządu i uruchomienia konkretnych inwestycji w rewitalizację polskich rzek i jezior. Chodzi nie tylko o niepogorszenie stanu tych wód które są w dobrej kondycji ale też doprowadzenie do osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego na wszystkich odcinkach rzek i jezior które zostały silnie zmienione/ przekształcone. Dyrektywa nie ogranicza się do poprawy parametrów stanu chemicznego i biologicznego polskich wód ale oznacza konieczność poprawy parametrów ekologicznych. Inwestycje, które mogą pogarszać stan wód nie będą mogły liczyć na jakiekolwiek finansowanie ze środków UE. W tej sytuacji mam nadzieję, że natychmiastowej weryfikacji zostaną poddane wszystkie inwestycje hydrotechniczne, które mogą pogarszać stan wód w tym wszystkie co do których Polska zgłosiła wnioski o derogacje.

W Polsce działania WWF Polska w obronie Dyrektywy Wodnej wsparły OTOP – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz Koalicja Ratujmy Rzeki / Save the Rivers Coalition Ekopatrioci

Dla zainteresowanych tematem nieco więcej poniżej:
Co się stało?

W procesie fitness check (kontroli sprawności) Dyrektywa pozytywnie przeszła ocenę jej znaczenia, skuteczności i spójności. W ten sposób zakończono dwuletnią ocenę ramowej dyrektywy wodnej (RDW). Odrzucając możliwość jej zmiany, wskazano jasno kierunek krajom członkowskim – poprzez pełne wdrożenie i egzekwowanie Ramowej Dyrektywy Wodnej musi być osiągnięty jej cel – przywrócenie dobrego stanu wód najpóźniej do 2027 roku!

Teraz przesłanie Komisji Europejskiej jest jasne: RDW jest i pozostaje kluczowym filarem prawodawstwa UE w zakresie ochrony środowiska i pozostanie w obecnej formie. Wyniki kontroli sprawności wskazują, że opóźnienie w osiągnięciu celów ramowej dyrektywy wodnej jest „w dużej mierze spowodowane niewystarczającym finansowaniem, powolnym wdrażaniem i niewystarczającą integracją celów środowiskowych z politykami sektorowymi, a nie wadliwością prawodawstwa”. Komisja Europejska potwierdziła, że ramowa dyrektywa wodna UE jest „odpowiednia do celu”, uznając, że cele dyrektywy „są teraz równie istotne, jak w momencie jego przyjęcia” oraz że prawo to doprowadziło do „wyższego poziomu ochrony wód i zarządzania zagrożeniem powodziowym”.

Te konkluzje są bardzo aktualne, w związku ze sprawozdaniem Europejskiej Agencji Środowiska na temat stanu środowiska Europy, w którym podkreślono, że RDW ma zasadnicze znaczenie dla powstrzymania i odwrócenia procesu utraty różnorodności biologicznej.

W zeszłym tygodniu do wiceprzewodniczącego wykonawczego Timmermansa i komisarza Sinkevičiusa wysłano list otwarty od ponad 500 naukowców, w którym wezwano ich do „zachowania i wdrożenia ramowej dyrektywy wodnej” w celu powstrzymania i odwrócenia katastrofalnego spadku różnorodności biologicznej wód słodkich.

Na początku tego roku 375 386 obywateli opowiedziało się za dyrektywą ramową w ramach kampanii #ProtectWater, która ułatwiła obywatelom udział w konsultacjach społecznych Komisji Europejskiej w sprawie ramowej dyrektywy wodnej to była (jedyna okazja, aby opinia publiczna mogła wyrazić swoją opinię podczas procesu Fitness check (kontroli sprawności) i wyrazić swój wyraźny sprzeciw wobec zmiany prawodawstwa. Dzięki europejskiej kampanii #protectwater, konsultacje społeczne w sprawie RDW stały się trzecimi konsultacjami co do wielkości w historii UE.

W całej Europie w zainicjowaną przez WWF  kampanię #Protectwater włączyło się aktywnie ponad  130 organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym Greenpeace, BirdLife i Friends of the Earth, a także związki zawodowe.

W połączeniu z efektem poprzedniej  akcji Nature Alert (obrony Dyrektywy Siedliskowej przed zmianami), decyzja o pozostawieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej  to największy sukces dla utrzymania i wzmocnienia systemowej ochrony europejskiej przyrody.

Źródło: WWF Polska


Jeśli podoba Ci się to, co robimy, prosimy, rozważ możliwość wsparcia Zielonych Wiadomości. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie nadal prowadzić stronę i wydawać papierową wersję naszego pisma.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.