ISSN 2657-9596

Zlikwidujmy broń jądrową! Zieloni chcą świata bez broni atomowej

27 marca 2020

Rezolucja Europejskiej Partii Zielonych przyjęta na 30. Radzie EPZ w Tampere w dniach 8–10 listopada 2019 roku.

Międzynarodowa Kampania na rzecz Zniesienia Broni Jądrowej (ICAN) współpracuje z partnerami w celu uzyskania poparcia dla Traktatu ONZ o zakazie broni jądrowej (TPNW). Aby wesprzeć wieloletnie starania o poparcie dla Traktatu, wzywamy Europejską Partię Zielonych do zwiększenia presji na rządy w celu podpisania i ratyfikowania TPNW oraz do prowadzenia lokalnych kampanii, skierowanych do samorządów lokalnych i regionalnych w celu dostosowania ich do Traktatu.

Do czasu wynegocjowania Traktatu broń nuklearna była jedyną bronią masowego rażenia nieobjętą kompleksowym zakazem, pomimo katastrofalnych, powszechnych i trwałych skutków jej użycia dla ludności i środowiska. W konferencjach negocjacyjnych brały udział państwa członkowskie ONZ nieposiadające broni jądrowej, naukowcy i eksperci medyczni, osoby, które bezpośrednio ucierpiały z powodu użycia broni lub testów jądrowych oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego akredytowane przy ONZ.

Kiedy Traktat wejdzie w życie, będzie wiążący dla jego sygnatariuszy

Traktat zabrania:

  • opracowywania, testowania, produkcji, wytwarzania, przekazywania, posiadania, magazynowania, używania lub grożenia użyciem broni jądrowej;
  • zezwalania na przechowywanie broni jądrowej na terytorium sygnatariuszy;
  • pomagania, zachęcania lub nakłaniania do angażowania się w powyższe działania.

Traktatowe zobowiązania obejmują:

  • udzielanie pomocy wszystkim ofiarom użycia i testowania broni jądrowej;
  • podejmowanie działań poprawiających stan skażonego środowiska.

Jest to również pierwszy traktat o broni jądrowej uznający jej nieproporcjonalny wpływ na kobiety, dziewczęta i ludność rdzenną.

Państwa posiadające broń jądrową będą mogły przystąpić do Traktatu, jeżeli zgodzą się ją zniszczyć zgodnie z wiążącym je prawnie, określonym czasowo planem.

Państwa, które nie podpisały Traktatu, jak również społeczeństwo obywatelskie, wraz z odpowiednimi instytucjami systemu Narodów Zjednoczonych oraz organizacjami pozarządowymi, zostaną zaproszone do uczestnictwa w spotkaniach państw-stron i konferencjach kontrolnych w charakterze obserwatorów.

Traktat wejdzie w życie po podpisaniu i ratyfikacji przez 50 krajów. Obecnie traktat ma 79 sygnatariuszy i 33 państwa-strony.

W tym momencie państwa posiadające broń jądrową (4,6% państw członkowskich ONZ) i państwa popierające ich stanowisko (15,2%), nie chcą współpracować z TPNW. Obecnie spośród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej jedynie Austria podpisała i ratyfikowała TPNW, natomiast Irlandia podpisała traktat, ale jeszcze go nie ratyfikowała. Wszystkie pozostałe państwa członkowskie UE nawet nie podpisały Traktatu.

Zgodnie z naszym długotrwałym poparciem dla Traktatu ONZ o zakazie broni jądrowej z 2017 r. (TPNW), wyrażanym przez Globalnych Zielonych od 2016 r., jeszcze przed jego przyjęciem, Europejscy Zieloni deklarują współpracę, aby zachęcić wszystkie rządy do podpisania i ratyfikacji traktatu. W tych krajach, które prowadzą własną politykę jądrową, będziemy szczególnie starać się zobowiązać rządy do uczestnictwa w charakterze obserwatora w pierwszym spotkaniu sygnatariuszy TPNW, które nastąpi po wejściu w życie traktatu.

Wspólna kampania europejska może dostarczyć twardych dowodów na to, że rządy nie mają deklarowanego przez siebie mandatu w zakresie polityki jądrowej. Współpraca transnarodowa jest potwierdzeniem faktu, że skutków broni jądrowej nie mogą ograniczyć granice państwowe.

Urzędnicy w państwach, które nie są zwolennikami TPNW, często nie zdają sobie sprawy z art. 8.5, który umożliwia zaproszenie podmiotów niepaństwowych do uczestnictwa w charakterze obserwatorów, nie narażając stanowiska państw sprzeciwiających się traktatowi. Takie uczestnictwo mogłoby ułatwić tym podmiotom zrozumienie negocjacji i przynajmniej zapewnić wysłuchanie ich stanowiska przez państwa-strony traktatu.

Dlatego Europejska Partia Zielonych domaga się:

1. Współpracy partii członkowskich z osobami, grupami i organami ustawodawczymi w celu formalnego dostosowania krajów do wymagań TPNW oraz, w stosownych przypadkach, odstąpienia przez władze lokalne od inwestycji wspierających producentów broni jądrowej. Podpisania przez parlamentarzystów zobowiązania poparcia traktatu w ramach kampanii ICAN.
2. Poparcia TPNW przez władze na wszystkich szczeblach lokalnych i regionalnych w ramach kampanii ICAN Cities Appeal oraz nacisku władz regionalnych na władzę federalną lub centralną w celu podpisania i ratyfikacji TPNW.
3. Zobowiązania krajów, które deklarują brak woli podpisania TPNW, do uczestnictwa w charakterze obserwatorów, kiedy traktat wejdzie w życie.
4. Wysłania przez Parlament Europejski delegacji na kolejną konferencję TPNW w maju 2020 r.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.