ISSN 2657-9596

Model zarządzania lasami wymaga gruntownej zmiany

5 maja 2021
Posłanki i Poseł Partii Zieloni: Przewodnicząca Małgorzata Tracz, Urszula Zielińska i dr Tomasz Aniśko wystosowali list otwarty do Premiera Morawieckiego apelując o zapewnienie skutecznej i długofalowej ochrony lasów w Polsce.

List otwarty w sprawie ochrony lasów w Polsce

Europa i Świat stoją przed największym wyzwaniem, z jakim kiedykolwiek musiała poradzić sobie ludzkość. Kryzys klimatyczno-ekologiczny, objawiający się szybko postępującymi zmianami klimatu i utratą bioróżnorodności na bezprecedensową w historii skalę, zagraża przetrwaniu świata, który znamy” – piszą Posłanki i Poseł Partii Zieloni w liście do Premiera.

Zaniepokojeni sytuacją polskich lasów i bezprecedensowymi wycinkami starodrzewów na terenie całego kraju, Parlamentarzystki i Parlamentarzyści wzywają Premiera do podjęcia pilnych i zdecydowanych działań mających na celu zapewnienie skutecznej ochrony lasów i wprowadzenie regulacji w gospodarce leśnej zapewniających obywatelkom i obywatelom kontrolę, której dziś są pozbawieni.

Społeczne uwagi składane w konsultacjach dotyczących dokumentów, w oparciu o które prowadzona jest gospodarka leśna (Planów Urządzenia Lasu – PUL), są ignorowane a same PULe nie mogą być zaskarżane w sądzie co jest równoznaczne z brakiem społecznej i sądowej kontroli nad gospodarką leśną. Te poważne naruszenia dostrzegła Komisja Europejska kierując przeciwko Polsce skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej” – zauważają Posłanki i Poseł w swym liście.

Według Parlamentarzystów Partii Zieloni jedną z szans rozwiązania problemu kryzysu klimatyczno-ekologicznego jest poparcie celów zapisanych w Strategii Bioróżnorodności UE do 2030 roku, czyli objęcie ochroną ścisłą 10% obszarów lądowych UE, w tym w Polsce, uwzględniając lasy naturalne i starodrzewy.

W obliczu postępującego kryzysu klimatyczno-ekologicznego model zarządzania lasami zarówno w Polsce, jak i w całej Europie, wymaga gruntownej zmiany. Odpowiedzią na tę potrzebę, jest opracowana w ramach Europejskiego Zielonego Ładu Strategia na rzecz Bioróżnorodności UE po 2030 r. […] Te ambitne plany to szansa na powstrzymanie utraty bioróżnorodności w Europie i w Polsce. To również szansa na to, że za przykładem Europy pójdą inne państwa, a wspólnym wysiłkiem uda się zapobiec kryzysowi utraty bioróżnorodności” – wskazują Parlamentarzyści Partii Zieloni w liście otwartym do Premiera.

List otwarty Posłanek i Posła Partii Zieloni jest reakcją na masowe wycinki w polskich lasach oraz wsparciem apeli organizacji działających na rzecz ochrony przyrody w Polsce, a także licznych spontanicznych protestów Obywatelek i Obywateli, sprzeciwiających się rabunkowej gospodarce leśnej.

Fot. Dominik Werner (Puszcza Karpacka).


 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.