ISSN 2657-9596

Model zarządzania lasami wymaga gruntownej zmiany

05/05/2021
Posłanki i Poseł Partii Zieloni: Przewodnicząca Małgorzata Tracz, Urszula Zielińska i dr Tomasz Aniśko wystosowali list otwarty do Premiera Morawieckiego apelując o zapewnienie skutecznej i długofalowej ochrony lasów w Polsce.

List otwarty w sprawie ochrony lasów w Polsce

Europa i Świat stoją przed największym wyzwaniem, z jakim kiedykolwiek musiała poradzić sobie ludzkość. Kryzys klimatyczno-ekologiczny, objawiający się szybko postępującymi zmianami klimatu i utratą bioróżnorodności na bezprecedensową w historii skalę, zagraża przetrwaniu świata, który znamy” – piszą Posłanki i Poseł Partii Zieloni w liście do Premiera.

Zaniepokojeni sytuacją polskich lasów i bezprecedensowymi wycinkami starodrzewów na terenie całego kraju, Parlamentarzystki i Parlamentarzyści wzywają Premiera do podjęcia pilnych i zdecydowanych działań mających na celu zapewnienie skutecznej ochrony lasów i wprowadzenie regulacji w gospodarce leśnej zapewniających obywatelkom i obywatelom kontrolę, której dziś są pozbawieni.

Społeczne uwagi składane w konsultacjach dotyczących dokumentów, w oparciu o które prowadzona jest gospodarka leśna (Planów Urządzenia Lasu – PUL), są ignorowane a same PULe nie mogą być zaskarżane w sądzie co jest równoznaczne z brakiem społecznej i sądowej kontroli nad gospodarką leśną. Te poważne naruszenia dostrzegła Komisja Europejska kierując przeciwko Polsce skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej” – zauważają Posłanki i Poseł w swym liście.

Według Parlamentarzystów Partii Zieloni jedną z szans rozwiązania problemu kryzysu klimatyczno-ekologicznego jest poparcie celów zapisanych w Strategii Bioróżnorodności UE do 2030 roku, czyli objęcie ochroną ścisłą 10% obszarów lądowych UE, w tym w Polsce, uwzględniając lasy naturalne i starodrzewy.

W obliczu postępującego kryzysu klimatyczno-ekologicznego model zarządzania lasami zarówno w Polsce, jak i w całej Europie, wymaga gruntownej zmiany. Odpowiedzią na tę potrzebę, jest opracowana w ramach Europejskiego Zielonego Ładu Strategia na rzecz Bioróżnorodności UE po 2030 r. […] Te ambitne plany to szansa na powstrzymanie utraty bioróżnorodności w Europie i w Polsce. To również szansa na to, że za przykładem Europy pójdą inne państwa, a wspólnym wysiłkiem uda się zapobiec kryzysowi utraty bioróżnorodności” – wskazują Parlamentarzyści Partii Zieloni w liście otwartym do Premiera.

List otwarty Posłanek i Posła Partii Zieloni jest reakcją na masowe wycinki w polskich lasach oraz wsparciem apeli organizacji działających na rzecz ochrony przyrody w Polsce, a także licznych spontanicznych protestów Obywatelek i Obywateli, sprzeciwiających się rabunkowej gospodarce leśnej.

Fot. Dominik Werner (Puszcza Karpacka).


 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading