ISSN 2657-9596

Kongres Ruchów Miejskich w obronie sądów

21/07/2017
PROTEST
przeciw zamachowi na niezależne sądy i niezawisłość sędziów
Kongres Ruchów Miejskich, ogólnopolska apartyjna federacja organizacji społecznych i lokalnych inicjatyw miejskich z kilkudziesięciu miast, zdecydowanie protestuje przeciw zamachowi rządzącej partii na polskie sądownictwo!

Polega on na obaleniu konstytucyjnej zasady (trój)podziału i równowagi władz przez podporządkowanie sądownictwa upartyjnionej, monolitycznej władzy rządzącej partii. Przyjęte lub procedowane ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym naruszają podstawy ustroju państwa polskiego bez dostatecznej ku temu legitymizacji, czyli są uzurpacją. Jednocześnie, co najważniejsze, przynoszą realne zagrożenie dla zachowania prawa obywateli do bezstronnego sądu i rzetelnego procesu, zagrażają gwarancjom przestrzeganiu praw i wolności człowieka i obywatela oraz demokratycznym ramom ustroju państwa polskiego.

Nie ma i nie może być na to zgody!

Ogromne obawy budzi uzależnienie od partii rządzącej i jej rządu Krajowej Rady Sądownictwa i skrócenie, wbrew Konstytucji, kadencji jej członków, upartyjnienie trybu powoływania sędziów oraz podporządkowywanie Ministrowi Sprawiedliwości prezesów sądów. Szczególny sprzeciw wywołuje projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Skrócenie kadencji Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego oraz arbitralne przeniesienie w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego uzależnione od widzimisię nowej, partyjnej protezy Krajowej Rady Sądownictwa są niekonstytucyjne, łamią prawo i nie mają precedensu w cywilizowanym świecie.

Występujemy przeciw zamachowi na sądownictwo jako obywatele, jednak jako ruchy miejskie, niezwiązane z żadnym środowiskiem partyjno-politycznym czy ideologicznym, mamy do protestu szczególne powody. Bezstronny, niezawisły i rzetelny sąd bywa ostatnią deską ratunku dla interesu publicznego, w imieniu którego jako ruchy miejskie występujemy – wbrew dobrze zorganizowanej i zasobnej komercji, partykularnym interesom upartyjnionej władzy miejskiej albo rządowej. Nie ma prawdziwej demokracji miejskiej bez oparcia w prawie, na którego straży stoją sądy!

Protest przeciw obecnie forsowanej „reformie” sądów i sądownictwa, nie oznacza akceptacji ani obrony status quo. Powszechne w Polsce przekonanie, że zwykły człowiek ma utrudniony dostęp do prawa i sprawiedliwości ma oparcie w rzeczywistości, podobnie jak opinia, że prawo jest silne wobec słabych oraz słabe wobec silnych. Nierzadko to interes publiczny jest tym przegrywającym „słabym” – względem partykularnego interesu biznesowego. Postępowania sądowe wloką się latami, wyroki i ich uzasadnienia są niezrozumiałe a środowisko sędziowskie nie rozliczyło się ze swoich błędów, jak np. uwikłanie w aferę reprywatyzacyjną albo „czyszczenie” kamienic.

Reforma sądownictwa jest konieczna. Dostęp zwykłych ludzi do prawa i sprawiedliwości nie ulegnie jednak zmianie na lepsze tylko dlatego że sądy przejmie, z pogwałceniem Konstytucji, partia polityczna, mająca w nazwie te właśnie słowa: Prawo i Sprawiedliwość. To parawan, raczej będzie odwrotnie, sądy staną się stronnicze, „przyjazne” tylko dla „swoich” i dominującej partii.

Uważamy, że protest przeciw zamachowi na sądownictwo byłby skuteczniejszy, bardziej przekonujący i uzyskałby bardziej masowe poparcie, gdyby towarzyszyły mu choćby wstępne propozycje zmian w sądownictwie, czytelne dla ogółu Polaków. Dobrze byłoby wiedzieć jaka reforma, alternatywna wobec PiSowskiej „deformy” znoszącej niezależność sądów – miałaby przynieść rozwiązanie problemów sądownictwa. Oczekujemy od opozycji, by oprócz głośnego i koniecznego „nie pozwalam”, pokazała, co ma konstruktywnego do zaoferowania jako antidotum na eksponowane z wielką przesadą przez rządzącą partię, ale jednak w istocie prawdziwe – słabości systemu sądownictwa w Polsce.

Kongres Ruchów Miejskich solidaryzuje się z sędziami i apeluje do wszystkich mieszkańców naszego kraju do udziału w proteście przeciw podporządkowaniu sądów i sędziów politykom!

Apelujemy do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zawetowanie zmian w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych i ewentualnej, obecnie procedowanej ustawy o Sądzie Najwyższym!

Żądamy by Parlament porzucił prace nad obecnie proponowanym kształtem nowej ustawy o Sądzie Najwyższym!

Związek Stowarzyszeń

KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH

Poznań-Warszawa, 20 lipca 2017 r.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading