ISSN 2657-9596
Kongres Ruchó∑ Miejskich

List otwarty Kongresu Ruchów Miejskich

Redakcja
04/07/2012

Na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) opublikowano informację o rozpoczęciu w dn. 12 czerwca konsultacji społecznych założeń do projektu nowej ustawy prawa budowlanego oraz nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pismo podsekretarza stanu MTBiGM Janusza Żbika przesłano do 51 podmiotów związanych z budownictwem, m.in. izb branżowych i organizacji zawodowych, nadzoru budowlanego, administracji architektoniczno-budowlanej, przedstawicieli samorządu.

Wśród w/w adresatów brak jest organizacji obywatelskich, w tym ze środowiska Kongresu Ruchów Miejskich (KRM), które od lat i na co dzień działają w obszarze ładu/chaosu przestrzennego. Warto podkreślić, że już 26 marca 2012 przedstawiciele i przedstawicielki Kongresu Ruchów Miejskich wystąpili do podsekretarza stanu Janusza Żbika o włączenie organizacji społecznych do prac nad nowelizacją prawa budowlanego. Chcemy przedstawić oczekiwania mieszkańców dużych i małych miast – efekt naszej ponad rocznej pracy w Kongresie Ruchów Miejskich – wobec nowego pakietu regulacji z perspektywy doświadczenia i praktycznej wiedzy obywatelskiej.

W maju otrzymaliśmy odpowiedź z MTBiGM z podziękowaniem za deklaracje współpracy, ale bez potwierdzenia możliwości spotkania i rozmów czy choćby informacji, kiedy w/w założenia pojawią się na stronie. Odesłano nas do śledzenia BIP. 20 czerwca odkryliśmy pismo na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z informacją o rozpoczęciu konsultacji społecznych.

W międzyczasie poznaliśmy już pierwsze stanowiska wobec założeń przedstawionych przez MTBiGM do konsultacji w dniu 19 kwietnia 2012 r. – głosy najważniejszych organizacji branżowych: apel Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oraz apel Towarzystwa Urbanistów Polskich pt. Deregulacja nonsensów zamiast „wolnoć Tomku w swoim domku”.

Oba podmioty poddają przedłożony przez MTBiGM projekt prawa budowlanego ostrej krytyce, a w szczególności krytykują praktykę stanowienia prawa w państwie polskim. W konkluzji architekci i urbaniści piszą:

(…) Streszczając rzecz w trzech zdaniach: złem obecnym jest praktyka mnożenia drugorzędnych regulacji wydłużających wydawanie decyzji i pozwoleń niezbędnych do uruchomienia inwestycji. Jeśli lekarstwem na to ma być zlikwidowanie niemal wszystkich regulacji, to konsekwencją będzie kompletne bezhołowie. Dzisiejsza udręka inwestorów zostanie zastąpiona materialnym zdewastowaniem polskiej przestrzeni w skali – co można ocenić na podstawie doświadczeń z ostatnich lat – niestety wyobrażalnej.

Organizacje działające w ramach Kongresu Ruchów Miejskich popierają krytyczny głos Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich wobec założeń MTBiGM. Pragniemy podkreślić:

1. Sprzeciw Kongresu Ruchów Miejskich wobec pominięcia w konsultowanych założeniach interesów mieszkańców – sąsiadów inwestycji;
2. Rozczarowanie z powodu odrzucenia przez MTBiGM deklaracji KRM uczestnictwa w pracach nad założeniami do proponowanej nowelizacji;
3. Sprzeciw wobec próby podporządkowania przez MTBiGM ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym chaotycznym i nieprzejrzystym zapisom proponowanego prawa budowlanego, a także wobec zignorowania zapisów Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjętej przez Rząd uchwałą Rady Ministrów nr 239 z dn. 13 grudnia 2011 r., w szczególności celu 6: Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego;
4. Zaniepokojenie tendencją organu publicznego do bezwzględnego preferowania inwestycji kosztem ładu przestrzennego, co prowokuje pytanie: na czyje zlecenie został przygotowany taki materiał.

Organizacje i inicjatywy społeczne ze środowiska Kongresu Ruchów Miejskich apelują do organizacji obywatelskich o poparcie niniejszego stanowiska przez podlinkowanie lub zamieszczenie go na swoich stronach, a także o pilne podjęcie współpracy z mediami, aby bezzwłocznie rozpocząć jawną, publiczną debatę na ten temat.

Zależy nam, by wspólnymi siłami zatrzymać kolejny chaos prawny, jaki wyłania się z propozycji MTBiGM, mających istotne znaczenie dla życia każdego z nas.

Dlatego zachęcamy organizacje i inicjatyw społeczne w Polsce do przesyłania swoich uwag do w/w założeń bezpośrednio do MTBiGM. Proces konsultacyjny trwa do 12 lipca 2012 r.

W razie pytań prosimy o kontakt z:

Jolantą Piecuch (Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy) – Warszawa, email: jolanta.piecuch@wlochy.org.pl
Lechem Merglerem (Stowarzyszenie My-Poznaniacy) – Poznań, email: lech.mergler@gmail.com
Lidią Makowską (Inicjatywa wrzeszcz.info.pl) – Gdańsk, email: lm@wrzeszcz.info.pl

Prosimy także o podanie nam adresu i organizacji, które przystępują do akcji.

Linki do materiałów tematycznych:

 • Adam Kowalewski: Prezentacja „Miasto – Polityka Prawo”, Kongres Budownictwa
 • Jolanta Piecuch: Co dalej z tym ładem?, „Zielone Wiadomości”
 • Propozycje Kongresu Ruchów Miejskich z dn. 25 marca 2012 r. dotyczące procesu tworzenia Krajowej Polityki Miejskiej
 • Adreas Billert: Polityka miejska – polityczne gry okrężne, My-Poznaniacy
 • Adreas Billert: Niech sczezną miasta, „Zielone Wiadomości”
 • Lech Mergler: O ruchach miejskich, czyli dla kogo jest miasto?, „Res Publica Nowa”
 • Inicjatorki i inicjatorzy listu otwartego:

  Jolanta Piecuch, Filip Trojanowski, Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy (Warszawa)
  dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, Stowarzyszenie Kultura Miejska (Gdańsk)
  Lidia Makowska, Inicjatywa wrzeszcz.info.pl (Gdańsk)
  Katarzyna Szczepańska, Komitet Inicjatyw Lokalnych Wrzeszcz (Gdańsk)
  Jarosław Góralczyk, Fundacja Normalne Miasto – Fenomen (Łódź)
  Lech Mergler, Kacper Pobłocki, Agnieszka Ziółkowska – Stowarzyszenie My-Poznaniacy
  Beata Nowak, Fundacja Zielone Światło – Zielone Wiadomości (Warszawa)
  Ingeborga Janikowska-Lipszyc w imieniu warszawskiego Stowarzyszenia Ochocianie
  Mikołaj Kornecki, Janina Żuradzka, Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa

  Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.