ISSN 2657-9596

Duże bloki węglowe mają mniej zanieczyszczać

2 sierpnia 2017

Elektrownie i ciepłownie węglowe w Europie mają cztery lata, aby znacznie zmniejszyć emisje szkodliwych substancji do powietrza. 31 lipca Komisja opublikowała komunikat w sprawie najnowszych regulacji unijnych dotyczących norm zanieczyszczeń z dużych obiektów spalania (tzw. BAT LCP). Polskie firmy energetyczne szukają środków na modernizacje albo liczą na uzyskanie odstępstw od nowych obowiązków.

Nowe, bardziej restrykcyjne limity emisji zanieczyszczeń zostały ujęte w tzw. konkluzjach BAT (z ang. Best Available Techniques) przegłosowanych pod koniec kwietnia tego roku. Dotyczą one wszystkich dużych obiektów spalania o mocy od 50 MW, chyba że instalacja korzysta z uzyskanych wcześniej derogacji.

Zgodnie z nowym prawem, właściciele instalacji mają cztery lata – licząc od momentu publikacji konkluzji – na dostosowanie elektrowni do nowych norm. W wyjątkowych przypadkach prawo dopuszcza jednak wyjątki w postaci tzw. „odstępstw”.

Zakładamy, że duża liczba instalacji będzie starać się o uzyskanie odstępstwa, szczególnie, że Ministerstwo Środowiska stworzyło furtki prawne pozwalające na ich łatwiejsze zdobycie. Furtki te stoją w sprzeczności z prawem unijnym i w naszej ocenie ich wykorzystanie przez organy samorządowe nie może być stosowane. Ostatecznie, to państwo polskie będzie odpowiadać za prawidłowe wdrożenie BAT-ów – mówi Małgorzata Smolak, prawniczka z Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

ClientEarth zauważa także, że problemem przy staraniach o uzyskanie odstępstw jest bardzo zła jakość powietrza w Polsce. Organ wydający wniosek o odstępstwo stosowania dopuszczalnych wielkości emisji z konkluzji BAT – marszałek województwa bądź starosta – musi upewnić się, że nie doprowadzi to do osłabienia standardów jakości środowiska.

W Polsce przekroczenie standardów jakości powietrza występuje na znacznym terenie, w szczególnie wysokie jednak na obszarze wysoko zindustrializowanym, np. na Śląsku. W dużym stopniu pokrywa się ono z lokalizacją bloków węglowych. Energetyka węglowa jest trzecim największym źródłem emisji pyłów do powietrza w naszym kraju.

Analiza prawna ClientEarth Prawnicy dla Ziemi dot. zasad wdrażania BAT w Polsce: Konkluzje BAT– kolejny krok ku ograniczaniu emisji zanieczyszczeń z dużych instalacji spalania

Komunikat Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/environment/pdf/31_07_2017_news_en.pdf

Źródło: Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.