ISSN 2657-9596
Foto Wikipedia, Guy Delsaut, CC BY-SA 4.0

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przeciwny deregulacji nowych GMO

09/11/2023

Komitet doradczy UE nie zgadza się z Komisją Europejską w sprawie nowego oznakowania GMO, zakładającego równoważność nowych GMO z roślinami konwencjonalnymi.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) jest organem doradczym i opiniodawczym Unii Europejskiej, Rady i Komisji, który składa się z przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych oraz organizacji społecznych, zawodowych, gospodarczych i kulturalnych. EKES wydał użyteczną opinię krytyczną w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego deregulacji nowych GMO. Oprócz obowiązkowego frazesu o wspieraniu innowacji w zakresie odmian roślin i konkurencyjności, Komitet nie zgadza się z Komisją w kilku ważnych kwestiach. W szczególności EKES domaga się:

  • jakiegoś rodzaju etykietowania roślin kategorii 1 NGT (nowe techniki genomowe lub nowe GMO), w tym dla konsumentów. Komisja chce jedynie etykietowania nasion, a Parlament zaproponował odrzucenie nawet tego;
  • uregulowania kwestii koegzystencji na szczeblu UE, aby uniknąć stosowania różnych przepisów przez państwa członkowskie (Komisja chciała pozostawić to państwom członkowskim, aby rozstrzygnęły tę kwestię pomiędzy sobą);
  • utworzenia tradycyjnego europejskiego banku nasion, który byłby wolny od GMO, jako gwarancji suwerenności żywnościowej;
  • zdelegalizowania zestawów GMO/CRISPR „zrób to sam”, które nieprofesjonaliści mogliby kupić w Internecie;
  • utrzymania zasady ostrożności („ponieważ istnieje naukowa niepewność co do globalnego wpływu NGT”) i zasady odwracalności („w celu odwrócenia lub złagodzenia wszelkich szkód, gdyby działania regulowane przez Komisję miały negatywne skutki”);
  • analizy ryzyka i korzyści mającej zastosowanie 10 lat po wprowadzeniu nowych technik.

Opinia EKES-u odrzuca stanowisko Komisji i przemysłu, że nowe GMO są równoważne z konwencjonalnymi roślinami, co nazywa „nierealistycznym uproszczeniem” opartym na błędnym założeniu, że dotyczy to tylko genu będącego przedmiotem zainteresowania. Opinia sprawia jednak wrażenie, że niezamierzone mutacje w nowych roślinach zmodyfikowanych genetycznie będą oceniane nawet w przypadku GMO kategorii 1, choć nasza własna lektura wniosku Komisji nie daje nam takiej pewności. Opinia EKES-u słusznie wskazuje, że w nowych GMO pozostają ślady obcego DNA, i że niezamierzone mutacje nie są eliminowane poprzez krzyżowanie wsteczne.

Uwagi GMWatch do opinii EKES-u

źródło: GMWatch newsletter

Opinia EKES: https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/plants-produced-new-genomic-techniques

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.