ISSN 2657-9596
Dajdok Zygmunt

Dr Zygmunt Dajdok jest pracownikiem Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmuje się m.in. zagadnieniami z zakresu wpływu gatunków inwazyjnych na ekosystemy, możliwości zachowania bioróżnorodności siedlisk cennych przyrodniczo w warunkach gospodarki rolnej, a także działaniami na rzecz ochrony populacji gatunków rzadkich i ginących. Współpracował w opracowaniach na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: „Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych” oraz „Kodeks dobrych praktyk w ogrodnictwie”.