ISSN 2657-9596

Tworzyć i używać

Patryk Białas
7 grudnia 2015

Zrównoważona konsumpcja i produkcja w miastach ma przed sobą świetlaną przyszłość. Już dziś mają do tego stosowne narzędzia.

Już dziś ponad połowa ludności świata mieszka w miastach. Wskaźnik ten wzrośnie do 80% do roku 2050.

Warunki w jakich żyją mieszczanie nie zależą tylko od tego, jak urbanizacja jest zaplanowana i zarządzana. Istotny wpływ będzie mieć również umiejętność wykorzystania posiadanych przez miasta zasobów.

Wybory, jakich dokonują burmistrzowie, mogą mieć daleko idące konsekwencje. Miejska polityka zrównoważonej konsumpcji i produkcji zobowiązuje do wybiegania z planami w przyszłość.

Brazylijska dobra praktyka

Miejska polityka zrównoważonej produkcji i konsumpcji jest już realizowana w wielu miastach na świecie.
Proponuję przyjrzeć się Kurytybie w Brazylii. W samym mieście znajdziemy 1,6 mln osób, a w obszarze metropolitarnym – 2,7 mln.

Jej przejście w kierunku zrównoważonego rozwoju rozpoczęło się w 1960 roku pod kierownictwem architekta i urbanisty Jaime Lernera – późniejszego szefem Instytutu Badań Miejskich, w 1971 roku wybranego na burmistrza miasta.

Realizowana w mieście wizja ma całościowy charakter. Opiera się ona na pięciu filarach. Chodzi o recykling, program wymiany żywności za surowce wtórne, „ulice obywatelskie”, które stanowią przyjazną dla mieszkańców przestrzeń publiczną, oparte o biblioteki i usługi internetowe „latarnie wiedzy”, systemy dokarmiania i zapewnienia bezpieczeństwa, zarządzanie przestrzenią publiczną oraz przeznaczenie 15% nieuzbrojonych obszarów typu greenfield na potrzeby przemysłu.

Miejska polityka zrównoważonej konsumpcji i produkcji jest tu nastawiona na poprawę jakości życia mieszczan bez konieczności dalszej degradacji środowiska, zmniejszanie emisji wytwarzanych zanieczyszczeń, redukcję i efektywne zużycie surowców oraz energii, a także promowanie wzorców prosumenckich.

Miasto, do osiągnięcia założonych przez siebie celów, ma do dyspozycji narzędzia regulacyjne, gospodarcze, informacyjne i negocjacyjne. W tym miejscu warto nadmienić, że wszystkie one powinny być zintegrowane i wdrażane wspólnie – tak, aby w maksymalnym stopniu zwiększyć efektywność wdrażanej polityki.

Efekty? Kurytyba ma jeden z najwyższych poziomów dochodów per capita w Brazylii. Poziomy ubóstwa lokują ją poniżej średniej krajowej.

Ze względu na wysokie wykorzystanie sieci transportu publicznego (75% codzienne dojeżdżających do pracy) zaobserwujemy w nim o 25% mniej zatorów i o 30% mniejsze zużycie paliwa niż w innych brazylijskich miastach o podobnym rozmiarze.

Fundamenty zielonego miasta

W 4 obszarach kwestie związane ze zrównoważoną produkcją i konsumpcją są szczególnie ważne.

Pierwszym z nich jest wydajność surowcowa i czystsza produkcja. Ich głównym celem jest zminimalizowanie zanieczyszczeń poprzez rozsądne gospodarowanie zasobami naturalnymi w całym systemie produkcyjnym.

Zakłada się wprowadzanie nowych produktów, których wytworzenie pochłania mniej energii oraz innych niż do tej pory surowców, redukcję intensywności zużycia wody, energii oraz substancji chemicznych i wdrażanie nowych technologii, które pomagają w minimalizowaniu niskiej emisji.

Firmy powinny rozważyć wprowadzenie eko-innowacji, które zwiększają konkurencyjność firm na rynkach. Bezpieczna i odpowiedzialna produkcja wpłynie pozytywnie zarówno na biznes, społeczeństwo, jak i środowisko naturalne.

Drugim obszarem jest wspieranie społeczeństwa w prowadzeniu zrównoważonego stylu życia. Oznacza to promowanie ograniczania nadmiernej konsumpcji, ekologicznych rozwiązań i produktów czy modernizacji infrastruktury miejskiej, w szczególności tej transportowej.

Władze miasta mogą np. zabronić konsumowania szkodliwych dla społeczeństwa i środowiska produktów lub znacznie utrudnić ich produkcję i spożycie.

Trzecim priorytetem są strategiczne inwestycje w miastach, przyczyniające się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, zwiększenia wydajności gospodarowania wodą i energią w budynkach, poprawy bezpieczeństwa na drogach i zmniejszenia natężenia ruchu pojazdów.

Inwestycje mają dotyczyć głównie modernizacji infrastruktury transportowej, wspierania budownictwa energooszczędnego i promocji efektywnego wykorzystywania energii i zasobów wodnych oraz korzystania z ekologicznych form transportu.

Na koniec nie warto zapominać o efektywności energetycznej, umożliwiającej osiągnięcie długotrwałych korzyści poprzez ograniczenie zużycia energii i jej efektywne wykorzystanie. Wiąże się z wdrażaniem nowoczesnych technologii oraz najlepszych praktyk.

Inwestycje w rozwiązania technologiczne wykorzystujące odnawialne źródła energii mogą być atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów. Zmniejszają koszty produkcji energii i zwiększają jej wydajność.

Firmy oraz miasta stają się dzięki nim lepiej przygotowane i bardziej odporne na ciągłe wahania ceny energii, która nie pochodzi z odnawialnych źródeł.

Dążenie do osiągnięcia wydajności energetycznej wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo energetyczne miasta, wzrost konkurencyjności firm na rynku oraz poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń, a tym samym zdrowie społeczeństwa.

Porozmawiajmy o Polsce

Skoro miejska polityka zrównoważonej produkcji i konsumpcji przynosi pozytywne rezultaty, to dlaczego nie jest tak popularna w naszym kraju?

Mam graniczące z pewnością poczucie, że naszym burmistrzom brakuje wiedzy na ten temat. Warto zatem rozpocząć z mieszkańcami debatę publiczną, skupiającą się na kwestiach poprawy jakości życia, ochrony środowiska, zmniejszania zanieczyszczeń, redukcji i efektywnego wykorzystania surowców oraz energii, a także promowaniu postaw prosumenckich.

Zmiana podejścia nas wszystkich do kwestii miejskiej polityki zrównoważonej produkcji i konsumpcji sprawi, że mieszkańcy będą dumni ze swych małych ojczyzn. Przecież o to nam wszystkim chodzi.

Zdj. Flickr Curitiba Centro

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.