Thill Scott

Scott Thill jest dziennikarzem, redaktorem internetowego magazynu Morphizm.com.